PAROC Kivivill on ohutu

Paroc Stonewool on ohutu

 

Paroci tooted kujutavad endast olulist panust majandusliku, sotsiaalse ja ökoloogilise heaolu tagamisel, aitavad kaitsta nii meie maailma kui ka igaüht meist ja kõike meid ümbritsevat. Kontserni vastutusala ei ole mitte ainus positiivne külg seoses keskkonna ja kõikide isikutega, kes elavad ja töötavad hoonetes ja ehitistes, kus on kasutatud Paroci tooteid. Samuti on see tohutu väärtusega ärilises mõttes, sest annab meie partneritele kindlustunde kvaliteedi, nõuetele vastavuse ja ohutuse seisukohalt, vähendab materjali olelustsükliga seotud kulutusi, kiirendab paigaldamist ja soodustab partnerlust ehitustegevuses. Pikaajaline äriline edukus on võimalik üksnes siis, kui me kõik võtame väga tõsiselt oma individuaalseid kohustusi keskkonna ja ühiskonna ees.

PAROC Stonewool

Kiud on ohutud

  • Euroopa isolatsioonimaterjalide sertifitseerimiskeskuse (EUCEB) kaubamärk meie toodetel kinnitab, et toote PAROC Stonewool kiud vastavad direktiivi (EÜ) nr 1272/2008 biolagunduvuse nõuetele.
  • Saksamaa RAL-kvaliteeditähis kinnitab, et Saksamaa tehnilise eeskirja TRGS905 biolagunduvuse ja ohutuse nõuded on täidetud.

Väga väikesed heitkogused

  • Vastab Soome ehitusmaterjalide heitkoguste vabatahtliku süsteemi kõige rangemale klassile (M1).
  • Sertifitseeritud tooted on toodud RTSi kodulehel.
Research lab

Ei sisalda ohtlikke aineid

  • Kivivilla Paroc kiud on registreeritud kemikaalide REACH-määruse nõuete kohaselt. Meie tooted ei sisalda väga ohtlikke aineid, mis on loetletud niinimetatud kandidaatainete nimekirjas. Kõikide meie toodete jaoks on olemas ohutu kasutamise juhendid.
  • REACH-määruse kohase registreerimise tehniline toimik sisaldab kemikaaliohutuse aruannet omaduste ja klassifitseerimise kohta. Kivivilla PAROC kiud on mineraalvilla Nota Q kiud ja neid ei loeta ohtlikuks ega klassifitseerita ärritava toimega tooteks.

Tooted ei sisalda ohtlikke aineid, mida on mainitud ohtlike ainete kasutamist piiravas direktiivis (RoHS) 

  • See tähendab, et PAROCI tooteid saab kasutada ka elektri- ja elektroonikaseadmetes.

Ohutult käideldav

  • Soovitame mineraalvilla paigaldamisel kanda avarat tööriietust ja kindaid. Igal juhul tuleb vältida tolmu teket.
  • Oleme allkirjastanud vabatahtliku lepingu, mille kohaselt toote pakendil olev tekst ja piktogrammid selgitavad toote käitlemist Euroopa mineraalvillatootjate assotsiatsiooni EURIMA kõigi liikmete vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt.
EUCEB  RAL  M1  

Ohutuskaarte saab Paroci kohalikelt veebilehekülgedelt.